در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 مرداد 1400
 • معرفی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

                                                                      

                  

   

   

   

   

    1- نام و نام خانوادگی : دکتر راضیه محجوب     سمت: رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان از سال 1397 تا 1398/06/12                  

                

   

   

     2-   نام و نام خانواگی : دکتر رضا نقدی          سمت : سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از 1398/06/13 تا ادامه دارد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                 

                                     

  نظرات کاربران