در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 خرداد 1402

معرفی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

                                                                    

                

 

 

 

 

  1- نام و نام خانوادگی : دکتر راضیه محجوب     سمت: رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان از سال 1397 تا 1398/06/12                  

              

 

 

   2-   نام و نام خانواگی : دکتر رضا نقدی          سمت : سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از 1398/06/13 تا ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   

نظرات کاربران