در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 خرداد 1402

روسای آموزشکده فنی و حرفه ای سمنان

.

 

 

 

روسای آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان از ابتدا تا کنون

 

1-     مرحوم رضا صفائیان                      سال 1371 بدو تاسیس تا 1375

2-       قدرت اله شاهورانی                    سال 1375/04/26 تا 1380/09/19

 

3-      محمد علی همدانی                   سال 1380/09/19 تا 1388/06/01

 

4-       مهندس بشیر تشرفی                 سال 1388/06/01 تا 1391/03/16

  

5-    ابوالقاسم قزوهی                        سال 1391/04/01 تا 1393/06/16

 

6-     دکتر فرامرز نیک سرشت               سال 1393/06/16 تا 1394/01/29

 

7-         مهندس مسلم معروفی              سال 1394/01/29 تا 1395/09/03

 

8-       دکتر راضیه محجوب                       سال 1395/09/03 تا 1397/11/06

 

9-       مهندس احمدرضا هفتنی                      سال 1397/11/06 تا  1398/06/12

 

 

10-       دکتر رضا نقدی                     از 1398/06/13 تا 1401/12/16

 

 

11-     دکتر علیرضا عزالدین               از 1401/12/16  تا   ادامه دارد

 

 

 

 

نظرات کاربران