در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 مرداد 1400
 • روسای آموزشکده فنی و حرفه ای سمنان

   

   

   

  روسای آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمنان از ابتدا تا کنون

   

  1-     مرحوم رضا صفائیان                      سال 1371 بدو تاسیس تا 1375

  2-       قدرت اله شاهورانی                    سال 1375/04/26 تا 1380/09/19

   

  3-      محمد علی همدانی                   سال 1380/09/19 تا 1388/06/01

   

  4-       مهندس بشیر تشرفی                 سال 1388/06/01 تا 1391/03/16

    

  5-    ابوالقاسم قزوهی                        سال 1391/04/01 تا 1393/06/16

   

  6-     دکتر فرامرز نیک سرشت               سال 1393/06/16 تا 1394/01/29

   

  7-         مهندس مسلم معروفی              سال 1394/01/29 تا 1395/09/03

   

  8-       دکتر راضیه محجوب                       سال 1395/09/03 تا 1397/11/06

   

  9-       مهندس احمدرضا هفتنی                      سال 1397/11/06 تا  1398/06/12

   

   

  10-       دکتر رضا نقدی                     از 1398/06/13 تا ادامه دارد

   

   

   

   

   

   

   

  نظرات کاربران